pierwsza strona

WINACET®

Poli(octan winylu). Winacet® - to zarejestrowana nazwa handlowa grupy produktów wytwarzanych w Firmie Chemicznej Dwory S.A. na bazie poli(octanu winylu). Winacet® (z wyłączeniem Winacetu R®), jest dyspersją wodną poli(octanu winylu) otrzymywaną na drodze polimeryzacji emulsyjnej przy użyciu poli(alkoholu winylowego) jako koloidu ochronnego z dodatkiem różnych ilości zmiękczacza (plastyfikatora) ftalanu dwubutylu (w niektórych typach Winacetów).

W asortymencie rozróżniamy siedem typów poli(octanu winylu):
WinacetDP 50 - homopolimer,
WinacetDP 44/11- homopolimer plastyfikowany,
WinacetDP 38/20 - homopolimer plastyfikowany,
WinacetMDP 50 - kopolimer octanu winylu z maleinianem dwubutylu,
WinacetDN 1 - homopolimer,
Winacet
DN 50 - homopolimer,
WinacetR - roztwór poli(octanu winylu) w rozpuszczalnikach.

Winacet
R - w zależności od zastosowanych rozpuszczalników rozróżniamy odmiany:
WinacetRA - z zastosowaniem metanolu,
WinacetRB - z zastosowaniem mieszaniny octanu metylu z metanolem,
WinacetRo - z zastosowaniem octanu etylu,
WinacetRET - z zastosowaniem bezwodnego alkoholu etylowego.
Wszystkie wyżej wymienione odmiany poli(octanu winylu) różnią się własnościami fizykochemicznymi, m.in.: zawartością suchej substancji, lepkością, wytrzymałością, temperaturą tworzenia filmu itp.

Poszczególne odmiany Winacetu
® mają duże zastosowanie jako składniki do wyrobu farb i lakierów, apretur i tworzyw powłokowych; są często stosowane do obróbki powierzchniowej skóry, papieru, tkanin, drewna, betonu oraz wyrobu sztucznej skóry. Poza tym stosowane są też jako podstawowe składniki do wyrobu różnych gatunków klejów o szerokich zastosowaniach tj. do drewna, papieru, szkła, skóry i tworzyw sztucznych. Stosuje się je również jako gotowe kleje o szerokim zastosowaniu.

Rozpuszczalnikiem polimeru w Winacecie RET jest etanol, który nie znajduje się w wykazie substancji szkodliwych dla zdrowia. Winacet RET stwarza znacznie mniejsze zagrożenie dla zdrowia, niż inne dostępne na rynku polimery rozpuszczalnikowe, które zawierają toksyczne rozpuszczalniki.